Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 a Damovet Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1225, Budapest, Batthyany utca 33, Cg.: 01-09-183552, adószám: 24810504-1-43) által nyújtott állategészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez. A feltételek a Damovet kft. által üzemeltetett DélBudaVet Állatorvosi Rendelőre vonatkoznak.

  1. Általános rendelkezések

 1.1. A Damovet Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Állatorvosi rendelő – privát finanszírozású állategészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság, a hatályos jogszabályok és szakmai protokollok alapján ilyen tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

Az Állatorvosi rendelő alkalmazottai a tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek. (Az Állatorvosi rendelő anyagi felelőssége a szakmai felelősség biztosításnak mértékéig terjed.)

1.2. Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban: ÁSZF – az Állatorvosi Rendelő és a privát finanszírozású állategészségügyi szolgáltatást – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybe vevő állattulajdonos – a továbbiakban: Tulajdonos – között létrejött kezelési szerződés általános, a szerződésben külön nem szabályozott feltételeit tartalmazza, amely a felek közötti szerződés rendelkezésének minősül.

1.3. Az ÁSZF-et a Tulajdonos a kezelési szerződés (betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, stb.) aláírásával, illetve online elfogadásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben kijelenti, hogy a tartalmát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. Az Állatorvosi rendelő jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Állatorvosi rendelő honlapján (www.delbudavet.hu) történő közzététellel válik hatályossá.

1.5. Jelen ÁSZF 2020.01.01. napján lép hatályba és visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

  1. A állategészségügyi szolgáltatásról

2.1. A Szolgáltatást az Állatorvosi rendelő a közte és a Tulajdonos között létrejött kezelési szerződés alapján végzi a Tulajdonos szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

2.2. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy az Állatorvosi rendelő a Szolgáltatás teljesítése során jogosult közreműködőt (közreműködő orvos, alvállalkozó, közvetített szolgáltatás) igénybe venni. Az Állatorvosi rendelő a Szolgáltatás teljesítése során igénybe vett közreműködő szolgáltatását a Tulajdonos részére „közvetített szolgáltatásként” közvetíti.

2.3. A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a szerződő felek együttműködése és kölcsönös bizalma. Tulajdonos az együttműködés keretében – a Szolgáltatás jellegéből eredően – köteles az Állatorvosi rendelőt, illetve a kezelő állatorvost tájékoztatni mindazon tényről és körülményről, amelyek a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükségesek. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy egyes kezelések esetén külön tájékoztató és az állategészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés, beleegyező – nyilatkozat aláírására is szükség van a részéről.

Amennyiben a Tulajdonos a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az Állatorvosi rendelő mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért az Állatorvosi rendelőt, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

III. A Szolgáltatás díjazása

3.1. Az Állatorvosi rendelő a Szolgáltatást magánvállalkozás keretei között végzi, ezért a Szolgáltatás díjköteles. A Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: Díj) a Tulajdonos köteles az Állatorvosi rendelő mindenkor hatályos és a székhelyén, illetve a honlapján közzétett árjegyzék szerint megfizetni.

3.2. Az árjegyzék részletesen tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, azonban a rendelőben használt és forgalmazott gyógyszerek árát nem. Ezekről a vásárlás előtt szóban tájékozódhat.

3.3. Tulajdonos a Szolgáltatás igénybevételekor hatályos Díj összegét az időpont előjegyzésével elfogadja.

A Tulajdonos kijelenti továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltatás nyújtása során, ahhoz kapcsolódóan a kezelőorvos további szolgáltatások igénybevételét javasolja, valamint ezen szolgáltatásokat a Tulajdonos igénybe veszi és azok után a szolgáltatások árjegyzék szerinti további Díját megfizeti. A javasolt további szolgáltatások Díjáról a Tulajdonos előzetesen tájékoztatást kérhet a kezelőorvostól, vagy az Állatorvosi rendelőtől.

3.4. A Díj megfizetése a kezelés igénybevételét követően, az Állatorvosi rendelő által kiállított számviteli bizonylat ellenében kerül sor.

Késedelmes teljesítés esetén az Állatorvosi rendelő jogosult a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően késedelmi kamatot felszámítani.

Amennyiben a tulajdonos a kezelés költségeit nem tudja, vagy valamilyen okból nem akarja kifizetni, úgy az az Állatorvosi rendelő nyilvántartásába tartozásként kerül be, amelyet egy esetleges ismételt kezelés megkezdése előtt a Tulajdonos köteles megfizetni, különben a kezelést az állatorvos megtagadhatja.

3.5. Az Állatorvosi rendelő a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított árjegyzék szerinti díjak az árjegyzéknek az Állatorvosi rendelő honlapján (delbudavet.hu) történt közzétételét követően hatályosak. (Az árjegyzék módosítás a már korábban igénybe vett szolgáltatás díját nem érinti)

  1. A Szolgáltatás igénybevételének menete

  4.1. A szolgáltatást a Délbudavet Állatorvosi Rendelőben időpontos rendszerben lehet igénybe venni.

  4.2. Időpontot foglalni a helyszínen személyesen, telefonon, vagy online (www.delbudavet.hu/idopont) lehetséges. Az időpont foglalása csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges. A foglalás során a tulajdonos köteles megadni személyes adatait, amit az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően tárulunk. Ezen felül lehetősége nyílik kitölteni egy előzetes anamnézis felvevő kérdőívet.

  4.3. Az időpontot a tulajdonos legkésőbb 12 órával korábban tudja díjmentesen lemondani. Amennyiben a lemondás az időpont előtti 12 órában történik az Állatorvosi rendelő az állatorvosi munkadíj, az időpont hosszával időarányos, költség (17.500 HUF/óra) 50%-át terhelheti a tulajdonosra. Amennyiben az időpont lemondása nem történik meg az Állatorvosi rendelő az állatorvosi munkadíj, az időpont hosszával időarányos, költség (17.500 HUF/óra) 100%-át terhelheti a tulajdonosra, valamint ennek rendezéséig az Állatorvosi rendelőbe a Tulajdonos nem kérhet új időpontot.

  4.4. A Tulajdonos állatának kezelése során a kezelő állatorvos dönthet arról, hogy a kezelőhelységben ki tartózkodjon, beleértve a Tulajdonost is.

  4.5. A szolgáltatás során felmerülő esetleges költségekről a kezelő állatorvos folyamatosan tájékoztatni köteles a Tulajdonost. A szóbeli beleegyezést követően végrehajthatja a kívánt beavatkozásokat. Ez alól kivétel egy aktuális életveszélyes helyzet, amely során első sorban az állat életének megmentésére kell a kezelő orvosnak törekedni, a tájékoztatás megtörténhet a beavatkozás elvégzése után is.

  4.6. A szolgáltatás során szükséges terápiát minden esetben a kezelő állatorvos választja meg legjobb szakmai tudásának megfelelően. Több alternatív terápia esetén a kezelő állatorvos átadhatja a döntés jogát a Tulajdonos részre. A tulajdonos semmilyen körülmények között nem „rendelhet meg” terápiás beavatkozást a kezelő állatorvos beleegyezése nélkül.

  4.7. A Tulajdonos a Délbudavet Állatorvosi Rendelő területén belül köteles tartani a házirendet.

 

  1. A betegtájékoztatásról, kezelési hozzájáruló nyilatkozatról

 5.1. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy egyes Szolgáltatások igénybevételéhez előzetes, írásba foglalt tájékoztatás, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő nyilatkozat Tulajdonos által történő aláírása lehet szükséges.

5.2. Tulajdonos bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az állategészségügyi kezelésről. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy az Állatorvosi rendelő által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

5.3. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy az Állatorvosi rendelő által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy az Állatorvosi rendelő jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt a Tulajdonossal szemben érvényesíteni.

  1. Vegyes és záró rendelkezések

6.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen a Tulajdonos személyes adatainak rögzítése. Állatorvosi rendelő köteles a Tulajdonos személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

6.2. Felek a kezelési szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton, egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Fővárosi Járásbíróság, vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

6.3. Jelen ÁSZF-ben és a kezelési szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó.

A felek szerződéses jogviszonyára irányadó, vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak:

  • – 2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
  • – A MÁOK ETIKAI és ETIKAI ELJÁRÁSI Szabályzata 2019. december 13-tól
  •  – a Polgári Törvénykönyv
 

Damovet Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Délbudavet Állatorvosi rendelő üzembentartója

Képv.: Dr. Jandó Tamás